Skip to content

ONS STORIE

NG GEMEENTE PE HOOGLAND
Die Totstandkoming van die Gemeente (8 Oktober 1972)
en die Daarstelling van ʼn Kerkgebou (inwyding 30 April 1978)

Op ʼn kerkraadsvergadering van 17 April 1972 van die Gemeente van Walmer gee ouderling AF Vosloo kennis van ʼn mosie dat afstigting op die volgende kerkraadsvergadering bespreek sal word.  Hierdie bespreking geskied op die kerkraadsvergadering op 24 Julie 1972.  Op die daaropvolgende kerkraadsvergadering van 21 Augustus 1972 word die uitslag van die referendum, van die lidmate van die beoogde gebied wat wil afstig, voor die kerkraad gelê en op grond van hierdie feite word besluit dat by die Ring van Port Elizabeth by sy vergadering van 10 September en volgende dae 1972 aansoek gedoen sal word om afstigting.  As agtergrond en motivering word o.a. die volgende inligting aan die Ring van Port Elizabeth versterk:

  1. 83% van die lidmate in die deel wat wil afstig het ten gunste van afstigting gestem.
  2. Die geografiese uitgestrektheid van die gemeente is ‘n ander baie belangrike faktor wat aanleiding gegee het tot afstigting.
  3. Die dogtergemeente sal aanvanklik in die skoolsaal van die Laerskool Walmer-Wes vergader.  Hierdie reëling sal met die toestemming van die Departement van Onderwys voortgaan tot tyd en wyl die nuwe gemeente ʼn eie plek van aanbidding opgerig het.

Op 8 Oktober 1972 kom die NG Gemeente PE Hoogland tot stand en word onder voorsitterskap van ds.D Marais besluit dat die kerkraad ʼn beroep op 15 Oktober 1972 sal uitbring.  Ds ACF Koch, medeleraar van Walmer, word as eerste leraar beroep.  Hy ontvang sy demissie op 22 Oktober 1972 van die Gemeente Walmer.

Kerkbou geniet aandag

Reeds vanaf 13 November 1972 is daadwerklike pogings deur die Kerkraad aangewend om ʼn geskikte terrein vir ons gebouekompleks te bekom en op ‘n kerkraadsvergadering van 20 Augustus 1973 word besluit op die persele te Constanceweg, Charlo as standplaas vir ons kerkgebou.

Op ʼn kerkraadsvergadering van 19 Augustus 1974 word besluit om ʼn kerk te bou en word die wiele aan die rol gesit deur deeglike beplanning, bespreking en toeligting deur o.a. prof. Daan Kesting.

Op ʼn kerkraadsvergadering 6 Oktober 1975 word mnr. Deon Hugo van die firma Interplan as argitek aangestel en hy ontmoet die Beplanningskommissie van die kerkraad en ontvang sy opdragte waarbinne sy beplanning moet geskied nl. ʼn kerkgebou van 600 sitplekke en die nodige Kategese lokale (10 in totaal).  Die kerkraad besluit dat die totale uitgawe t.o.v. die gebouekompleks, professionele fooie en terreinwerke nie die bedrag van R250 000 te bowe moet gaan nie.  Na eerste tenders ontvang is, word herbeplan omdat die onkoste te hoog sou wees en uiteindelik word op ʼn vergadering van die kerkraad van 28 Maart 1977 die tender van Strydom, Basson en Tait vir ʼn bedrag van R198 227 aanvaar.  Terselfdertyd neem die kerkraad ook daarvan kennis dat ons boufonds op R55 000 staan.

Op Sondag 1 Mei 1977 word ʼn sooispitfunksie op die terrein van ons nuwe kerkgebou gehou en ouderling JD Terblanché as oudste kerkraadslid spit die eerste sooi.  ʼn Dankoffer van R1 300 word by die geleentheid ingesamel.

ʼn Boulening van R150 000 is by die NG Kerk in Suid-Afrika verkry teen ʼn rentekoers van 12% per jaar, halfjaarliks betaalbaar.  ʼn Verdere voorwaarde is dat die kapitaal met halfjaarlikse paaiemente van minstens R3 750 gedelg moet word en dat voldoende versekering uitgeneem moet word.

Intussen vind daar nog gereelde boukommissievergaderings plaas asook gereelde besprekings met die boukontrakteur en argitekte t.o.v. beligting, preekstoel, sitplekke, dakbedekking, afwerking ens.

Op 30 April 1978 vind hierdie grootse onderneming sy afronding met luisterryke inwyding en ons wil niemand uitsonder vir bedankings nie, maar volstaan deur te sê:

AL DIE EER AAN DIE HERE!

Lede van Boukommissie

I Steenkamp (Voorsitter)                    M McLeod

J van der Merwe (Sekretaris)              P Meiring

K van Rooyen                                      FJ Gouws

G van R Kemp                                      Ds. F Cillié en J van Wyk

So loop die bloedlyn van die Gemeente PE Hoogland

Leraars van die NG Gemeente PE Hoogland

Ds ACF Koch – 22/10/1972 tot 2/11/1975

Ds JW van Wyk – 09/03/1974

Ds FJ Cillié – 13/06/1976

Ds DSM Bredenkamp – 27/01/1979

Ds OJ Fourie – 08/05/1981

40 JAAR VAN GENADE

1972-2012

Die NG Gemeente, PE Hoogland, kom op 8/10/1972 tot stand nadat sy van Walmer-gemeente afgestig het.  Vir ses jaar is daar eredienste in die saal van Laerskool Walmer-Wes gehou.  Gedurende daardie tyd is die kerkkompleks gebou wat op 30/4/1978 ingewy is.  Alhoewel die gemeente by afstigting uit sowat 740 lidmate bestaan het, het sy spoedig gegroei om in 1995 ʼn lidmaattal van 3000 te haal.  Sedertdien het die lidmaattal effens gegroei tot ongeveer 3240 (waarvan 664 kinders tot Graad 11 is.)

In  1998 het die kerkraad en ’n groep lidmate ʼn visioneringsproses begin wat tot die gemeentevisie gelei het, naamlik:

PE Hoogland is God se familie wat sy liefde aan mekaar bewys en aan die wêreld uitdra.

ʼn Sterk bewussyn is gekweek vir die uitdaging om nie slegs na binne gerig te wees nie, maar om ‘n verskil in ʼn wêreld vol nood te maak.  Daar is ook sterk klem geplaas op die onderlinge verhoudinge van mense in die gemeente wat deur die familiemetafoor ondervang is.  Die kerkraad is vanaf ongeveer 100 lede na 13 lede verklein en die fokus daarvan het van bestuur na visionering verskuif.  Die vraag op die tafel was steeds:  “Wat is God se wil vir PE-Hoogland?”

Die gemeente het in 2003 lid geword van die Suid-Afrikaanse Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes (SAVGG).  Die kerkraad het ʼn taakspan aangewys wat, saam met ander gemeentes, deur ʼn visioneringsproses van vyf jaar gegaan het.  In hierdie proses is daar geloofonderskeidend gesoek na God se roeping vir Hoogland.  Die praktyk van Woon (of wandel) in die Woord is gevestig en nuwe taal en beelde is aangeleer om oor kerkwees in die wêreld te dink en te praat.  Die energie was nie meer vanuit ons idees en programme gevuur nie, maar vanuit ʼn nuwe verstaan van God, naamlik dat Hy sy liefdesvisier op die wêreld het, Hy sy Seun gestuur het om dit te beliggaam, en Hy vir Hom ʼn kerk versamel het en toerus om sy gestuurdes te wees wat tekens van sy koninkryk in die wêreld oprig.

ʼn Nuwe visie is gebore, naamlik:

PE Hoogland is ʼn rivier wat wyd vloei met lewende water wat God gee (Esegiël 47).

Ons ervaar dat die Here ons veral na noodlydendes en die volgende generasie stuur.  Die drie areas waarin ons uitgedaag word om ons gestuurdheid uit te leef:

  1. Eredienste
  2. Dissipelskap en
  3. Afhanklikheid van die Heilige Gees.

Die uitdaging wat die kerkraad geïdentifiseer het, is om hierdie roeping die fokus van ons totale bediening te maak en om elke lidmaat toe te rus om in hulle alledaagse lewe en wandel hieraan gestalte te gee.

Die gemeente is sedert 1972 deur die volgende leraars bedien:

Ds Christi Koch (1972 – 1975)

Ds Hannes van Wyk (1974 – 1978)

Ds Francois Cillié (1976 – 1981)

Ds Dawie Bredenkamp (1979 – 1987)

Ds Basie Fourie (1981 – 2008)

Ds Ben Pienaar (1983 – 1998)

Ds Nico van Wyk (1987 – 1996)

Ds Danie Mouton (1993 – 2007)

Ds Eugene Malan (1998 – 2017)

Ds Heinrich Alberts (2008 – 2016)

Ds Willem Fourie (2009-2010)

Ds Thania Botha (2019 – Januarie 2021)

Ds Pieter Nel (2017 – hede)

ʼn Entoesiasties en kundige personeelspan behartig die kommunikasie, administrasie en koördinering van die bedieninge en sorg dat die geboue en terrein netjies gehou word.  Hierdie personeel bestaan uit Saretta Dawson, Leandra Bonthuys, Joseman Api, Ester Zwedala, Rufus Geel en Annalize Dunn.  Ons musiekspanne staan onder die bekwame leiding van Hanlie Young.

Hoogland bly op reis met God!